Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Pokud jste naším klientem nebo návštěvníkem webových stránek www.amgreality.cz, svěřujete nám své osobní údaje. Naše realitní kancelář jako správce osobních údajů odpovídá za jejich ochranu a zabezpečení. Vzhledem k tomu, že naše realitní kancelář se snaží ve vztahu ke zpracování osobních údajů svých klientů o co největší transparentnost, doporučujeme Vám, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů a s Vašimi právy, které máte v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

1. INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je naše realitní kancelář, tedy společnost:

AMG reality s.r.o.

IČO: 063 69 961

se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 

zastoupená Mgr. Martinem Hofrem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 281092

(dále jen „Správce“)

Kontaktní údaje na pověřenou osobu Správce, na níž se můžete obracet v případě Vašich dotazů nebo Vašich žádostí ohledně zpracování Vašich osobních údajů:

     Ing. Aleš Janků

     email: [email protected]

     telefon: + 420 775 035 270

     adresa: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

2. ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro plnění smluv, které jsme s Vámi uzavřeli nebo pro splnění našich zákonných povinností, které se na nás jako Správce vztahují.

Účelem, za jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovány, je poskytování realitních služeb, které jsou popsány v části „Naše služby“, a to tak, abychom Vám mohli poskytovat naše služby v co největší možné kvalitě.

Osobní údaje o Vás získáváme tak, že nám je sami poskytnete, nebo také z veřejně přístupných registrů, rejstříků a evidencí za účelem poskytování služeb dle Vašich požadavků na základě smlouvy.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání s námi uzavřených smluv o poskytování realitních služeb a po jejich skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména dle zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení GDPR.

Naše webové stránky používají soubory „cookies“, jejichž prostřednictvím je zaznamenávána Vaše IP adresa, jak dlouho se na našich webových stránkách zdržíte a ze které webové stránky přicházíte. Více informací o používání „cookies“ naleznete v odkazu na našich webových stránkách. Používání „cookies“ můžete ve svém prohlížeči zakázat.

3. POSKYTOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

Níže uvádíme okruhy subjektů, kterým poskytujeme Vaše osobní údaje:

a)      naši makléři a spolupracovníci;

b)      naši poskytovatelé informačních systémů, software a webových stránek;

c)      naši právní a daňoví poradci;

d)      další osoby, kterým jsou Vaše osobní údaje poskytovány dle Vašich    potřeb či na základě Vašich pokynů (banky, znalci;

e)      další osoby, kterým jsme povinni zpřístupnit osobní údaje na základě právních předpisů nebo rozhodnutí orgánů veřejné moci.

4. VAŠE ZÁKLADNÍ PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právo na přístup k osobním údajům

Vaše právo požádat nás jakožto Správce Vašich osobních údajů, o potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud ano, máte zejména právo žádat o informaci, jaké kategorie Vašich osobních údajů jsou zpracovávány, za jakým účelem, případně jakým třetím osobám budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, po jakou plánovanou dobu budou Vaše osobní údaje uloženy, zda máte právo žádat výmaz či opravu osobních údajů či omezení jejich zpracovávání či vznést námitku proti tomuto zpracovávání, zda máte právo podat stížnost u dozorového úřadu atd.

Právo na opravu osobních údajů

Vaše právo žádat po nás opravu či doplnění Vašich osobních údajů v případě, že jsou nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz osobních údajů

S tímto Vaším právem koresponduje naše povinnost jakožto Správce zlikvidovat Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme, pokud jsou splněny určité podmínky a pokud nás o to požádáte.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Vaše právo nás požádat, abychom v určitých případech dočasně omezili zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku

Vaše právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů, a to za předpokladu, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve veřejném zájmu či na základě našeho oprávněného zájmu. V případě vznesení námitky Vaše osobní údaje dále nezpracováváme pouze za situace, že neprokážeme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování.

Právo na přenositelnost

Vaše právo po nás kdykoli žádat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, a to v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo (pokud je to technicky možné) můžete požádat nás, abychom je předali jinému správci my.

Právo podat stížnost u dozorčího orgánu

Pokud i přes vše výše uvedené budete nespokojeni se zpracováním Vašich osobních údajů z naší strany, můžete se se svou stížností obrátit na dozorčí orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, webové stránky: www.uoou.cz

Pokud si přejete uplatnit některé z Vašich výše uvedených práv, je Vám k dispozici vzorový formulář ke stažení nebo si takový formulář můžete vyžádat od kteréhokoliv našeho makléře.

Více informací o Vašich právech můžete nalézt na oficiálních internetových stránkách dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, zejména na adrese: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

V Praze dne 25. 5. 2018

AMG reality s.r.o.

 Cookies